THE INTERNATIONAL
TECHNICAL-ECONOMIC
JOURNAL

Content

ECONOMIC SCIENCES

Katkov Yu. N.

THE COGNITIVE ASPECTS AND INNOVATIONS IN DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING

Shchelikova N. Yu. (RETRACTED!)

THEREOTICALLY-METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE MANAGEMENT AS INNOVATIVE STRATEGY OF MANAGEMENT ITSELF

Kochergina T. S., Ozoling A. E.

NEED OF INNOVATIVE MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND LOGISTIC STRUCTURE OF THE NORTHWEST REGION

Sokolov K. O., Sokolova M. I.

THE ESSENCE OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Rustamov A. A.

THE FORMATION AND FURTHER DEVELOPMENT OF TAX SYSTEM OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Mikhaleva O. M., Matyushkina I. A., Igolnikova I. V.

THE MANAGEMENT OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS THE ONE DIRECTION OF THE MANAGEMENT ITSELF

Mityuchenko L. S., Shadoba E. M.

THE TECHNIQUE FOR THE DETERMINATION OF SOCIAL AND ECONOMIC CAPACITY OF THE ENTERPRISES WITHIN THE FOOD INDUSTRY

Turmanidze M. R.

THE CONDITION OF MEAT PROCESSING INDUSTRY IN MODERN REALITY

Petergova A. V., Kiseleva A. E.

THE EFFICIENCY OF PERSONNEL POLICY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Dorohov A. S., Kataev Yu. V., Skorohodov D. M.

THE THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CLASSIFICATION OF ENTRANCE QUALITY CONTROL OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION

Korneev V. M., Akhmetov T. A.

METHODICAL BASES OF QUALITY MANAGEMENT OF SERVICES WITHIN THE TECHNICAL SERVICE SPHERE

TECHNICAL SCIENCES

Ageeva E. V., Horyakova N. M., Latypov R. A., Burak P. I.

THE X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF THE POWDER RECEIVED BY ELECTROEROSIVE DISPERGATING OF THE COPPER WASTE IN THE ENVIRONMENT OF THE KEROSENE

Balak G. M., Privalenko A. N., Oreshenkov A. V., Krasnaya L. V., Pulyaev N. N.

THE ARDENT NUCLEAR AND ABSORBING METHOD OF IDENTIFCATION OF THE CONTENT OF METALS IN THE RAINFALL AND DEPOSITS WHICH ARE BEING FORMED AT THE USAGE OF OIL PRODUCTS

Boykov V. Yu.

THE MATHEMATICAL MODELLING OF THE RESONANT PHENOMENA IN THE FREE-FLOW PIPELINE, RESTORED BY MEANS OF POLYMERIC MATERIAL AND THE RIGID SLIP

Fedorov S. K., Fedorova L. V., Gamidov A. G., Ivanova Yu. S.

THE STRENGTHENING ELECTROMECHANICAL RESTORATION OF THE SECONDARY SHAFT OF THE GEARBOX F17 OF THE OPEL CAR

Kiseleva E. N.

THE CALCULATION OF THE DEPENDENT ADMISSION OF COAXIALITY WITHIN THE REPAIR PROCESS OF SHAFTS IN GEARBOXES

Suleymanov M. S., Mityagin G. E.

MATHEMATICAL MODELLING OF THE MODES OF WORKS OF CUSTOMER SERVICE ON MAINTENANCE OF CARS WITH THE GAS-CYLINDER EQUIPMENT

Content

ECONOMIC SCIENCES

Katkov Yu. N.

THE COGNITIVE ASPECTS AND INNOVATIONS IN DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING

Shchelikova N. Yu. (RETRACTED!)

THEREOTICALLY-METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE MANAGEMENT AS INNOVATIVE STRATEGY OF MANAGEMENT ITSELF

Kochergina T. S., Ozoling A. E.

NEED OF INNOVATIVE MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND LOGISTIC STRUCTURE OF THE NORTHWEST REGION

Sokolov K. O., Sokolova M. I.

THE ESSENCE OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Rustamov A. A.

THE FORMATION AND FURTHER DEVELOPMENT OF TAX SYSTEM OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Mikhaleva O. M., Matyushkina I. A., Igolnikova I. V.

THE MANAGEMENT OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS THE ONE DIRECTION OF THE MANAGEMENT ITSELF

Mityuchenko L. S., Shadoba E. M.

THE TECHNIQUE FOR THE DETERMINATION OF SOCIAL AND ECONOMIC CAPACITY OF THE ENTERPRISES WITHIN THE FOOD INDUSTRY

Turmanidze M. R.

THE CONDITION OF MEAT PROCESSING INDUSTRY IN MODERN REALITY

Petergova A. V., Kiseleva A. E.

THE EFFICIENCY OF PERSONNEL POLICY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Dorohov A. S., Kataev Yu. V., Skorohodov D. M.

THE THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CLASSIFICATION OF ENTRANCE QUALITY CONTROL OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION

Korneev V. M., Akhmetov T. A.

METHODICAL BASES OF QUALITY MANAGEMENT OF SERVICES WITHIN THE TECHNICAL SERVICE SPHERE

TECHNICAL SCIENCES

Ageeva E. V., Horyakova N. M., Latypov R. A., Burak P. I.

THE X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF THE POWDER RECEIVED BY ELECTROEROSIVE DISPERGATING OF THE COPPER WASTE IN THE ENVIRONMENT OF THE KEROSENE

Balak G. M., Privalenko A. N., Oreshenkov A. V., Krasnaya L. V., Pulyaev N. N.

THE ARDENT NUCLEAR AND ABSORBING METHOD OF IDENTIFCATION OF THE CONTENT OF METALS IN THE RAINFALL AND DEPOSITS WHICH ARE BEING FORMED AT THE USAGE OF OIL PRODUCTS

Boykov V. Yu.

THE MATHEMATICAL MODELLING OF THE RESONANT PHENOMENA IN THE FREE-FLOW PIPELINE, RESTORED BY MEANS OF POLYMERIC MATERIAL AND THE RIGID SLIP

Fedorov S. K., Fedorova L. V., Gamidov A. G., Ivanova Yu. S.

THE STRENGTHENING ELECTROMECHANICAL RESTORATION OF THE SECONDARY SHAFT OF THE GEARBOX F17 OF THE OPEL CAR

Kiseleva E. N.

THE CALCULATION OF THE DEPENDENT ADMISSION OF COAXIALITY WITHIN THE REPAIR PROCESS OF SHAFTS IN GEARBOXES

Suleymanov M. S., Mityagin G. E.

MATHEMATICAL MODELLING OF THE MODES OF WORKS OF CUSTOMER SERVICE ON MAINTENANCE OF CARS WITH THE GAS-CYLINDER EQUIPMENT

ECONOMIC SCIENCES

Katkov Yu. N.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky"

THE COGNITIVE ASPECTS AND INNOVATIONS IN DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING

The new concept "cognitive management accounting" is being proved. The place of cognitive management accounting in stabilization and steady transformation of organizational development is being designated. The mechanism of impact of cognitive management accounting on registration and analytical system of the organization is being described.

Key words: cognitive management accounting, innovations, management, sustainable development, registration and analytical system, accountant-analyst.

REFERENCES

1. Barancheev V. P., Maslennikova N. P., Mishin V. M. Upravlenie innovatsiyami: uchebnik. — M. : Vysshee obrazovanie, Yurayt-Izdat, 2009. — 711 p.

2. Katkov Yu. N., Katkova E. A. Kognitivnye instrumenty upravleniya krizisnymi situatsiyami // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2014. — № 3. — pp. 45–48.

3. Kognitivnyy menedzhment: kontseptualizatsiya upravlencheskoy effektivnosti: monografiya. — Petrozavodsk : Izd-vo Petr-GU, 2013. — 224 p.

4. Petrova G. I., Stakhovskaya Yu. M. Kognitivnyy menedzhment — innovatsionnaya strategiya teoriy upravleniya v informatsionnom obshchestve // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya. — 2010. — № 2(10). — pp. 101–115.

5. Voronova E. Yu. Upravlencheskiy uchet: uchebnik. — M. : Yurayt, 2011. — 551 p.

6. Metodologiya kontrollinga i praktika upravleniya krupnym promyshlennym predpriyatiem: uch. posobie. — M. : Al'pina Biznes Buks, 2008. — 248 p.

7. Katkov Yu. N. Uchetno-analiticheskaya sreda kak kompleksnyy mekhanizm obespecheniya ustoychivosti organizatsiy agrosfery // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2014. — № 3. — pp. 31–36.

8. Akimova T. A., Moseykin Yu. N. Ekonomika ustoychivogo razvitiya: uch. posobie. — M. : ZAO «Izdatel'stvo «Ekonomika», 2009. — 430 p.

Shchelikova N. Yu. (RETRACTED!)

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky"

THEREOTICALLY-METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE MANAGEMENT AS INNOVATIVE STRATEGY OF MANAGEMENT ITSELF

 

RETRACTED!

 

Cognitive aspects of innovations in the modern social and economic sphere which are shown in strengthening of a role of decision-making, creativity and system thinking are being considered. The understanding of laws of development of difficult social and economic systems can increase cognitive efficiency of the persons making decisions and to improve management processes.

Key words: innovations, cognitive technologies, decision-making, social and economic systems, management.

REFERENCES

1. Karpov A. O. Sovremennaya teoriya nauchnogo obrazovaniya: problemy stanovleniya // Voprosy filosofii. — 2012. — № 5. — pp. 15−25.

2. Abdikeev N. M., Kiselev A. D. Upravlenie znaniyami korporatsii i reinzhiniring biznesa / pod nauch. red. prof. N. M. Abdikeeva. — M. : INFRA-M, 2013. — 364 p.

3. Feshchenko V. V., Shchelikova N. Yu. Razrabotka sistemy kognitivnogo menedzhmenta v obrazovanii kak uslovie formirovaniya informatsionnogo obshchestva. — Vestnik BGU. — 2014. — № 3.

Kochergina T. S., Ozoling A. E.

T. S. KOCHERGINA, master`s degree Federal Public Autonomous Educational Institution of the Higher Education "St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics"

Northwest Institute Of Management — Branch of Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration"

NEED OF INNOVATIVE MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND LOGISTIC STRUCTURE OF THE NORTHWEST REGION

The major factors influencing integration processes of the country in general and the Northwest region in particular are being considered. The instruments of innovative policy influencing efficiency of development of the region are being presented.

Key words: innovative management, world integration, customs and logistic policy of the Northwest region, transit potential, direct foreign investments, technology of "a uniform window".

REFERENCES

1. Tszyan Vey Effektivnost' gosudarstvennogo upravleniya na fone evroaziatskoy integratsii // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. — 2011. — № 2. — pp. 41−49.

2. Grigor'ev M. N., Ozoling A. E. Innovatsionnoe razvitie sistemy upravleniya tamozhenno-logisticheskoy infrastrukturoy Severo-Zapadnogo regiona // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. — 2012 — № 3. — pp. 153−160.

3. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossii ot 18 noyabrya 2011 goda № 2074-r «Ob utverzhdenii Strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga na period do 2020 goda» [Electronic resource]. — Access mode: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1736961.

4. Ozoling A. E. Innovatsii v transportno-logisticheskoy infrastrukture v kontekste vzaimodeystviya gosudarstva i biznesa // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2014. — № 1. — pp. 17−20.

Sokolov K. O., Sokolova M. I.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chelyabinsk State Agroengineering Academy"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Southern Ural State University" (National Research University)

THE ESSENCE OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

The order of transition of economy of the agro-industrial enterprise on the innovative way of development based on implementation of innovative projects and development of innovative potential are being revealed. Criteria by which it is possible to refer the agro-industrial enterprise to the subjects of the innovative economy are being defined.

Key words: agro-industrial complex, innovations, innovative activity, innovative economy, innovative potential.

REFERENCES

1. Sandu I. S., Savenko V. G., Gasanova Kh. N. Osvoenie innovatsiy v agropromyshlennom komplekse: opyt i problemy. — M. : FGU RTsSK, 2006. — 136 p.

2. Innovatsionnaya ekonomika // Vikipediya [Electronic resource]. — Access mode: ru.wikipedia.org.

3. Roshchina I. V., Roshchina G. S. Mnogourovnevaya innovatsionnaya infrastruktura regiona kak uslovie effektivnoy regional'noy politiki // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2009. — № 327. — pp. 159−162.

4. Ogloblin E., Sandu I. Nauchno-tekhnicheskiy progress v sel'skom khozyaystve // APK: ekonomika, upravlenie. — 2001. — № 2. — pp. 8−13.

Rustamov A. A.

Nakhchyvansky State University, Azerbaijan Republic

THE FORMATION AND FURTHER DEVELOPMENT OF TAX SYSTEM OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Stages of formation of tax system are being considered, process of creation of its standard and legal base is being tracked. The tax policy pursued now in Azerbaijan, and also possibilities of its improvement are being investigated.

Key words: tax system, reforms, taxation, standard and legal base, receipts, tax authorities, taxpayers, tax privileges.

REFERENCES

1. Abdullaev T. E. Realii azerbaydzhanskoy ekonomiki. — Baku : Izdatel'stvo N&L , 2006. — 170 p.

2. Musaev A. F., Gakhramanov A. G. Nalogovaya kul'tura. — Baku : Chashyogly, 2010. — 344 p.

3. Aronov A. V. Nalogi i nalogooblozhenie. — M. : Ekonomist, 2004. — 456 p.

4. Meshcheryakova O. V. Nalogovye sistemy razvitykh stran mira: spravochnik. — M. : Fond «Pravovaya kul'tura», 2000. — 240 p.

5. Khankishiev A. Byudzhetno-nalogovaya politika. — Baku : MBM, 2010. — 84 p.

Mikhaleva O. M., Matyushkina I. A., Igolnikova I. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky"

THE MANAGEMENT OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS THE ONE DIRECTION OF THE MANAGEMENT ITSELF

The analysis of approaches to the management of the professional development, both at the level of the organization, and at the level of the region has been being carried out. The approach to the management of the professional development through the management of professional self-development is being offered.

Key words: management of development, continuous professional development, professional self-development, motivation, efficiency.

REFERENCES

1. Igol'nikova I. V. Motivatsionnye faktory nepreryvnogo professional'nogo razvitiya // Kadrovik. Kadrovyy menedzhment (upravlenie personalom). — 2013. — № 5. — pp. 112−116.

2. Kovalenko I. Samosovershenstvovanie i professional'noe razvitie [Electronic resource]. — Access mode: igorkovalenko.com/2011/11/18/samosovershenstvovanie-i-professionalnoe-razvitie/.

3. Kortenko L. V. Usovershenstvovannaya sistema upravleniya professional'nym razvitiem personala // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. — 2009. — № 3 (141). — Vyp. 19. — pp. 24−28.

4. Chernyaeva G. V. Motivatsiya professional'nogo samorazvitiya lichnosti [Electronic resource]. — Access mode: media.miu.by/files/store/items/lifelong/11/11_life_long_learning_3_10.pdf.

Mityuchenko L. S., Shadoba E. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky"

THE TECHNIQUE FOR THE DETERMINATION OF SOCIAL AND ECONOMIC CAPACITY OF THE ENTERPRISES WITHIN THE FOOD INDUSTRY

Specification of indicators of a technique of definition and assessment of social and economic potential of development of the enterprises of the food industry are being revealed in the article.

Key words: capacity of the enterprise, cumulative potential of development of the enterprise, resource potential, general potential.

REFERENCES

1. Andreychikov A. V., Andreychikova O. N. Sistemnyy analiz i sintez strategicheskikh resheniy v innovatike: Osnovy strategicheskogo innovatsionnogo menedzhmenta i marketinga. — M. : Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2015. — 248 p.

2. Denisov V. P. Zakonodatel'noe obespechenie prodovol'stvennoy bezopasnosti RF // Pishchevaya promyshlennost'. — 2008. — № 12. — pp. 12–15.

3. Mityuchenko L. S., Shalatonova A. S. Osobennosti upravleniya innovatsionnoy deyatel'nost'yu promyshlennykh predpriyatiy // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2011. — № 3.

4. Ushachev I. G. Osobennosti prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossii: Problemy i puti resheniya // Pishchevaya promyshlennost'. — 2009. — № 11. — pp. 14–16.

Turmanidze M. R.

Federal Public Budgetary Educational Institution of the Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE CONDITION OF MEAT PROCESSING INDUSTRY IN MODERN REALITY

The results of research of a condition of meat processing industry in modern conditions are being presented. The dynamics for the production of the main livestock products on types of farms, the dynamics for the prices of meat production within several years are being tracked.

Key words: meat processing industry, livestock products, dynamics of the prices, expanded reproduction.

Petergova A. V., Kiseleva A. E.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education “Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)”

THE EFFICIENCY OF PERSONNEL POLICY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

The personnel policy and its efficiency at the metallurgical enterprise aimed at increase of a skill level of employees and improvement of functioning of the enterprise. Recommendations for attraction of valuable and qualified personnel in the organization.

Key words: personnel policy, human resource, efficiency, development of the personnel, motivation, personnel potential, individual involvement.

REFERENCES

1. Analitika — Kadrovyy forum [Electronic resource]. — Access mode: prof24.org/index.php/nmr/articles/1803-musina-article.

2. Analitika [Electronic resource]. — Access mode: www.ttelegraf.ru/index.php.

3. Ofitsial'nyy sayt OK Rusal [Electronic resource]. — Access mode: www.rusal.ru/career/work_in_company/social_programs.aspx.

Dorohov A. S., Kataev Yu. V., Skorohodov D. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CLASSIFICATION OF ENTRANCE QUALITY CONTROL OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION

Questions of ensuring quality of the machine-building production delivered to agriculture are being considered. Classification of entrance quality control of products is being provided.

Key words: entrance control, quality, classification of entrance control, machine-building production.

REFERENCES

1. Dorokhov A. S. Vkhodnoy kontrol' kachestva mashinostroitel'noy produktsii, postavlyaemoy sel'skomu khozyaystvu: monografiya. — M. : FGOU VPO MGAU, 2010. — 212 p.

2. Pasechnikov N. S. Nauchnye osnovy tekhnicheskogo obsluzhivaniya mashin v sel'skom khozyaystve — M. : Kolos, 1983. — 304 p.

3. GOST 24297−87. Vkhodnoy kontrol' produktsii. Osnovnye polozheniya. — M. : Izd-vo standartov, 1988. — 7 p.

4. Dorokhov A. S., Semeykin V. A. Vkhodnoy kontrol' kachestva sel'skokhozyaystvennoy tekhniki // Sel'skiy mekhanizator. — 2009. — № 12.— pp. 12–13.

5. Upravlenie kachestvom produktsii / N. I. Novitskiy, V. N. Oleksyuk, A. V. Krivenkov, E. E. Purovskaya. — M. : Novoe znanie, 2002. — 366 p.

6. Didmanidze O. N., Varnakov D. V. Rezul'taty razrabotki metoda i sistemy operativnogo kontrolya i prognozirovaniya parametricheskoy nadezhnosti v spetsial'nykh ekspluatatsionnykh rezhimakh // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2013. — № 4. — pp. 71–79.

Korneev V. M., Akhmetov T. A.

Federal Public Budgetary Educational Institution of the Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

METHODICAL BASES OF QUALITY MANAGEMENT OF SERVICES WITHIN THE TECHNICAL SERVICE SPHERE

The factors, influencing competitiveness of Service Company, are being described in details. Models of the analysis of a condition of the company are being considered and the choice of the most suitable for the companies of the type presented in the article is proved to be reasonable.

Key words: quality management system, enterprise of technical service, quality of services, main indicators, model of quality management system, analysis methods, SWOT analysis.

REFERENCES

1. Podlipaev L. D. Tekhnologiya vnedreniya i postoyannogo uluchsheniya sistemy menedzhmenta kachestva na predpriyatii. — M. : Gelios, ARV, 2004. — 408 p.

2. Panin I. N., Podlipaev L. D., Panfilov A. S. Protsessnyy podkhod v upravlenii predpriyatiem i samoregulirovaniem ego deyatel'nosti. — M. : Gelios, ARV, 2009. — 320 p.

3. Chernoivanov V. N., Visevskiy A. A., Krasnoshchekov N. V., Fedorenko V. F. Upravlenie kachestvom v sel'skom khozyaystve. — M. : FGNU «Rosinformagrotekh», 2011. — 344 p.

TECHNICAL SCIENCES

Ageeva E. V., Horyakova N. M., Latypov R. A., Burak P. I.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Southwest State University"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow State Machine-Building University (MAMI)"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF THE POWDER RECEIVED BY ELECTROEROSIVE DISPERGATING OF THE COPPER WASTE IN THE ENVIRONMENT OF THE KEROSENE

Results of the X-ray diffraction analysis of the powder received by method of electro-erosive dispergating in the environment of kerosene from waste of an electro-technical copper wire by means of the x-ray Rigaku Ultima IV diffract meter are being presented. It is experimentally established that the main phases in powder are copper and oxide of copper (I).

Key words: waste of an electro-technical copper wire, electro-erosive dispergating, X-ray diffraction analysis, copper and oxide of copper (I).

REFERENCES

1. Ageev E. V., Ageeva E. V., Khor'yakova N. M. Sostav i svoystva mednykh poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovaniem : monografiya. — Kursk : Yugo-Zap. gos. un-t, 2014. — 143 p.

2. Latypov R. A., Latypova G. R., Ageev E. V., Davydov A. A. Razrabotka i issledovanie tverdosplavnykh izdeliy iz poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovaniem vol'framosoderzhashchikh otkhodov // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2013. — № 2. — pp. 107−112.

3. Latypov R. A., Burak P. I., Ageev E. V., Latypova G. R. Poluchenie poroshkov iz otkhodov vol'framsoderzhashchikh tverdykh splavov i ikh primenenie v tekhnologiyakh vosstanovleniya i uprochneniya detaley // Trudy GOSNITI. — M. : GOSNITI, 2014. — T. 114. — pp. 162−168.

4. Pat. 2449859, Rossiyskaya Federatsiya, C2, B 22 F 9/14. Ustanovka dlya polucheniya nanodispersnykh poroshkov iz tokoprovodyashchikh materialov / Ageev E. V., Semenikhin B. A., Latypov R. A., Anikanov V. I.; zayavitel' i patentoobladatel' Yugo-Zapadnyy gosudarstvennyy universitet. — № 2010104316/02 ; zayav. 08.02.2010 ; opubl. 10.05.2012. — 4 p.

Balak G. M., Privalenko A. N., Oreshenkov A. V., Krasnaya L. V., Pulyaev N. N.

Federal Autonomous Institution "25 State Research Institute of a Himmotology of Ministry of Defense of Russian Federation"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE ARDENT NUCLEAR AND ABSORBING METHOD OF IDENTIFCATION OF THE CONTENT OF METALS IN THE RAINFALL AND DEPOSITS WHICH ARE BEING FORMED AT THE USAGE OF OIL PRODUCTS

For definition of the content of metals as a part of depots (sediments)and other deposits, which are formed in equipment products in connection with use of oil products one of the most informative, quick and sensitive, and also free from spectral hindrances, a method of nuclear and absorbing spectrometry is being offered. Application of this method allows the defining for the causes of equipment failures in connection with use of fuels and lubricants, to predict prerequisites of such refusals of emergence and to develop measures for their prevention.

Key words: oil products, rainfall, deposits, identification of structure, maintenance of elements, nuclear and absorbing definition, resonant absorption, calibration solutions, calibration schedules, characteristic concentration.

REFERENCES

1. Bol'shakov G. F. Fiziko-khimicheskie osnovy obrazovaniya osadkov v reaktivnykh toplivakh. — L. : Khimiya, 1972. — 231 p.

2. Pupyshev A. A. Atomno-absorbtsionnyy spektral'nyy analiz. — M. : Tekhnosfera, 2009. — 784 p.

3. Alemasova A. S., Rokun A. N., Shevchuk I. A. Analiticheskaya atomno-absorbtsionnaya spektroskopiya : uch. posobie. — Donetsk , 2003. — 327 p.

4. Khimicheskaya entsiklopediya: V 5 t.; t. 1: A — Darzana / Red. kol.: I. L. Knunyants (gl. red.) [etc.]. — M. : Sovetskaya entsiklopediya, 1988. — 623 p.

5. Privalenko A. N., Balak G. M., Bagramova E. K., Zueva V. N., Pulyaev N. N. Opredelenie soderzhaniya vanadiya i natriya v ostatochnykh toplivakh metodom plamennoy atomno-absorbtsionnoy spektrometrii // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2013. — № 5. — pp. 95–103.

6. Privalenko A. N., Balak G. M., Bagramova E. K., Zueva V. N., Pulyaev N. N. Atomno-absorbtsionnoe opredelenie soderzhaniya metallov v neftyanykh toplivakh // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2013. — № 5. — pp. 97–108.

7. Oreshenkov A. V., Privalenko A. N., Balak G. M., Krasnaya L. V. Khimmotologicheskie aspekty primeneniya fizicheskikh metodov issledovaniya // Tekhnologii nefti i gaza. — 2014. — № 5. — pp. 38−43.

Boykov V. Yu.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE MATHEMATICAL MODELLING OF THE RESONANT PHENOMENA IN THE FREE-FLOW PIPELINE, RESTORED BY MEANS OF POLYMERIC MATERIAL AND THE RIGID SLIP

The mathematical model has been developed, allowing during the process of repair of elements within the pipelines of system of production of exhaust gases in cars in each case of leakage, to pick up heat-resistant adhesive material with optimum characteristics, so that to avoid a resonance from vibration loadings.

Key words: mathematical modeling, the resonant phenomena in the free-flow pipeline, polymeric materials, a rigid slip.

REFERENCES

1. Bashkirtsev V. I. Remont avtomobiley polimernymi materialami. — M. : Izdatel'stvo «Za rulem», 1999. — 32 p.

2. Mokhov A. I., Boykov V. Yu. Remont mashin s primeneniem anaerobnykh i formoobrazu-yushchikh polimernykh materialov // Mekhanizatsiya stroitel'stva. — 2006. — № 9. — pp. 9−11.

3. Boykov V. Yu., Bashkirtsev Yu. V. Eksperimental'nye issledovaniya raspredeleniya temperatury v sisteme vypuska otrabotannykh gazov v avtomobilyakh // Sbornik materialov MNTK «Resursosberezhenie XXI vek». — Orel : OrGAU, 2006. — pp. 147−153.

4. Boykov V. Yu., Slivov A. F., Bashkirtsev Yu. V. Klassifikatsiya termostoykikh adgezivov dlya tekhnicheskogo servisa mashin i oborudovaniya v APK // Tekhnicheskiy servis v agropromyshlennom komplekse. Vestnik FGOU VPO MGAU im. V. P. Goryachkina. — 2004. — № 1(6). — pp. 26−31.

5. Landau L. D., Lifshits E. M. Teoreticheskaya fizika. V 10-ti tomah; T. VII «Teoriya uprugosti»: uch. posobie. — 4-e izd., ispr. i dop. — M. : Nauka. Gl. red. Fiz.-mat. lit., 1987. — 248 p.

Fedorov S. K., Fedorova L. V., Gamidov A. G., Ivanova Yu. S.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bauman Moscow State Technical University"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev"

JSC “Grenekramp”

THE STRENGTHENING ELECTROMECHANICAL RESTORATION OF THE SECONDARY SHAFT OF THE GEARBOX F17 OF THE OPEL CAR

The application of the technology of the strengthening electromechanical restoration of external cylindrical surfaces of a secondary shaft of the gearbox F17 of the Opel car is being approved. Skilled pilot studies and results of practical application of a way are being provided.

Key words: quenching, restoration, wear resistance, electromechanical processing, hardness, roughness.

REFERENCES

1. Askinazi B. M. Uprochnenie i vosstanovlenie detaley mashin elektromekhanicheskoy obrabotkoy. — M. : Mashinostroenie, 1989. — 200 p.

2. Bagmutov V. P., Parshev S. N., Dudkina N. G., Zakharov I. N. Elektromekhanicheskaya obrabotka: tekhnologicheskie i fizicheskie osnovy, svoystva, realizatsiya. — Novosibirsk : Nauka, 2003. — 318 p.

3. Fedorova L. V., Fedorov S. K., Saraev V. T., Klyuev F. K. Primenenie tekhnologii elektromekhanicheskoy obrabotki v remontnom proizvodstve OAO «Syzranskiy neftepererabatyvayushchiy zavod» // Nauchno-tekhnicheskiy vestnik NK Rosneft'. — 2010. — № 4. — pp. 44−47.

4. Fedorov S. K., Fedorova L. V. Elektromekhanicheskaya obrabotka // RITM. — 2012. — № 2(70). — pp. 14–16.

5. Alekseeva J. S., Fedorova L. V., Fedorov S. K., Kapustin I. N. Improving the quality of the surface layer of steel parts. Proceeding of 5-th International Mechanical Engineering Forum (IMEF). — 2012. — Prague, Czech Republic. — pp. 65–74.

Kiseleva E. N.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE CALCULATION OF THE DEPENDENT ADMISSION OF COAXIALITY WITHIN THE REPAIR PROCESS OF SHAFTS IN GEARBOXES

The theoretical data and the questions of practical application of the dependent admission of co-axiality are being considered and stated. Rationing and calculation of the dependent admission of co-axiality allows to expand, on the one hand, the possibilities of processing equipment and to reduce cost of processing, and on the other hand – to guarantee the assembly of connections without adjustment.

Key words: the admission of the size, the admission of a form of surfaces, the dependent admission of a form of surfaces, the admission of co-axiality, a deviation from co-axiality.

REFERENCES

1. Leonov O. A., Karpuzov V. V., Shkaruba N. Zh., Kisenkov N. E. Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya: uch. posobie. — M. : KolosS, 2009. — 568 p.

2. Leonov O. A. Teoreticheskie osnovy rascheta dopuskov posadok pri remonte sel'skokhozyaystvennoy tekhniki // Agroinzheneriya. Vestnik FGOU VPO MGAU im. V.P. Goryachkina. — 2010. — № 2. — pp. 106−110.

3. Leonov O. A. Vzaimozamenyaemost' unifitsirovannykh soedineniy pri remonte sel'sko-khozyaystvennoy tekhniki: monografiya. — M. : FGOU VPO MGAU, 2003. — 166 p.

4. Leonov O. A., Vergazova Yu. G. Raschet posadok soedineniy so shponkami dlya sel'skokhozyaystvennoy tekhniki // Agroinzheneriya. Vestnik FGOU VPO MGAU im. V. P. Goryachkina. — 2014. — № 2. — pp. 13−15.

5. Leonov O. A., Bondareva G. I., Shkaruba N. Zh. Primenenie tekhniko-ekonomicheskikh kriteriev pri vybore sredstv izmereniy v remontnom proizvodstve // Ekonomika sel'skokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy. — 2008. — № 1. — pp. 53−55.

6. Leonov O. A., Bondareva G. I., Shkaruba N. Zh. Otsenka kachestva izmeritel'nykh protsessov v remontnom proizvodstve // Agroinzheneriya. Vestnik FGOU VPO MGAU im. V. P. Goryachkina. — 2013. — № 2. — pp. 36−38.

7. Leonov O. A. Obespechenie kachestva remonta unifitsirovannykh soedineniy sel'skokhozyaystvennoy tekhniki metodami rascheta tochnostnykh parametrov: dis. … doktora tekhn. nauk. — M. : FGOU VPO MGAU, 2004. — 324 p.

Suleymanov M. S., Mityagin G. E.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

MATHEMATICAL MODELLING OF THE MODES OF WORKS OF CUSTOMER SERVICE ON MAINTENANCE OF CARS WITH THE GAS-CYLINDER EQUIPMENT

Now the main alternative type of motor fuel in Russia is gas motor fuel, the use of which remains insignificant in connection with weak development of the accompanying infrastructure. The article is devoted to one of problems of gasification of transport.

Key words: the gas cylinder equipment, maintenance of cars with the gas cylinder equipment, optimum quantity of posts.

REFERENCES

1. Ekologicheskiy otchet OAO «Gazprom» / Ofitsial'nyy sayt OAO «Gazprom». — Access mode: www.gazprom.ru.2007.

2. Zangiev A. A., Didmanidze O. N., Mityagin G. E. Povyshenie effektivnosti raboty servisnykh sluzhb mashinno-tekhnologicheskikh stantsiy / Agrokonsalt. — M. , 2001. — 106 p.

3. Novikov O. A., Petukhov S. I. Prikladnye voprosy teorii massovogo obsluzhivaniya. — M. : Sovetskoe radio, 1969. — 400 p.